ipdap
IPDAP

Home  |  Produkty  |  Členovia  |  Registrácia  |  Inzercia  |  Kontakt  |  Reklama  | IPDAP GROUP |   

Priemysel čakajú dôležité zmeny

18. februára: Tlačová správa Asociácia priemyselných zväzov

Slovenský priemysel vstupuje do fázy, keď sa bude rozhodovať o jeho budúcej podobe – a o tom, ako sa uplatní v konkurencii. So zodpovednosťou, ktorá vyplýva z pozície kľúčového zamestnávateľa v slovenskej ekonomike s dosahom na tretinu pracovných miest v krajine, predstavili reprezentanti nosných odvetví iniciatívu Inteligentný priemysel. Tá má jednoznačný cieľ – udržať pozíciu slovenských podnikov na priemyselnej mape Európy a v globálnych štruktúrach tak, aby mohli ešte viac, než dosiaľ prispievať k sile a vplyvu v ekonomike a fungovaniu celej spoločnosti.

Východiskom pre navrhované zmeny je štúdia „Spracovateľský priemysel SR: Stav a perspektívy rozvoja“, ktorú na objednávku Zväzu automobilového priemyslu SR a Zväzu strojárskeho priemyslu SR vypracovala Katedra hospodárskej politiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity. Autori štúdie pod vedením profesora Mikuláša Luptáčika predstavili výsledky štúdie na odbornej konferencii, ktorú zorganizovali oba zväzy spolu s Asociáciou priemyselných zväzov (APZ).

Na konferencii predstavili predstavitelia APZ aj iniciatívu Inteligentný priemysel, ktorá má za cieľ načrtnúť budúcu podobu slovenského priemyslu a vytvoriť podmienky pre udržanie jeho konkurencieschopnosti. „Naše zadanie pre Ekonomickú univerzitu znelo: vypracovať štúdiu, ktorá by komplexne zhodnotila význam priemyslu pre slovenské národné hospodárstvo a poskytla zamestnávateľským zväzom podklady pre rozhodovanie a pre tvorbu priemyselnej politiky Slovenska. A samozrejme, priniesla kvalifikované informácie pre širšiu odbornú verejnosť,“ hovorí čestný prezident Zväzu strojárskeho priemyslu SR Milan Cagala.

Informačný základ
Presné informácie o vplyve, štruktúre a stave spracovateľského priemyslu sú nevyhnutný základ pre akékoľvek návrhy budúcich zmien, akcentuje generálny sekretár APZ Anton Ondrej. „Výsledky štúdie ukázali, že zjednodušené vnímanie významu priemyslu a „deindustrializácie“ je skresľujúce a môže viesť k nesprávnym implikáciám pre hospodársku politiku“, dodáva.
To je podľa neho kľúčové, pretože aby bolo možné budovať novú podobu priemyslu, je okrem pozornosti samotných podnikov a ich stavovských reprezentantov nutná aj cieľavedomá kooperácia ďalších prvkov spoločnosti a verejnej správy a to s priamou orientáciou na potreby a konkurenčné prostredie výrobného priemyslu na Slovensku, s cielene zvolenými prioritami.

Medzi tie patria:
• Orientácia na oblasti, ktoré pracujú s modernými technológiami v sektoroch, kde na Slovensku funguje relevantná výroba alebo priemyselný výskum a vývoj
• Rozvoj technológií a strategických služieb s prínosmi pre rozvoj Inteligentného Priemyslu (IT, transportné a logistické systémy, automatizácia, výrobné a obslužné procesy...)
• Zvyšovanie kvalifikácie ľudských zdrojov pre priemysel so zapojením poznatkov z akademického a univerzitného výskumu
• Zavádzanie inovačných systémov do každodenného fungovania výrobných podnikov
• Transfer poznatkov do priemyselnej praxe, využitím špičkových poznatkov z akademického a univerzitného výskumu na riešenie problémov mimo bežných inovačných systémov
• Cielená alokácia verejných finančných zdrojov (štátny rozpočet, fondy EÚ, iné) s ohľadom na prioritu, s prínosmi pre rozvoj inovatívneho priemyslu

Sústredení na inovácie
Faktory, ktoré budú určovať fungovanie priemyslu v budúcnosti sú blízke princípom, označovaným ako Industrie 4.0. Pre slovenské podniky predstavuje ich využitie jedinečnú príležitosť získať konkurenčnú výhodu. Prinesú pružné a efektívne vykonávanie podnikových procesov vo vývoji, výrobe a predaji v priamom prepojení na vzťahy v globálnej ekonomike. V tej sa digitálne prenášané informácie transformujú do reálnych procesov a transakcií. Výstupy činnosti slovenského priemyslu by potom mohli byť založené na produkcii pridanej hodnoty z inovácií produktov a procesov. Tak by mohol byť ako Inteligentný Priemysel budúcnosti dlhodobo nosným sektorom rozvoja ekonomiky Slovenskej republiky s celospoločenským dosahom. Nevyhnutným predpokladom je výrazné zintenzívnenie inovačných procesov v priemysle s využitím výsledkov výskumu slovenských vedcov. „Aplikovaný výskum, iniciovaný potrebami priemyslu je motorom inovácii v národnom hospodárstve,“ zdôrazňuje prezident Zväzu automobilového priemyslu SR Juraj Sinay.
Aby princípy, podľa ktorých sa mení globálny priemysel dostali konkrétnejšiu podobu, predstavila APZ iniciatíva Inteligentný Priemysel. Tá vychádza z potreby zvyšovať konkurencieschopnosť slovenského priemyslu. Transformácia bude mať vysoké nároky nielen na podnikovú sféru, ale aj na celú spoločnosť a zo strany priemyselných podnikov si vyžiada nemalé investície. Preto sa vzhľadom na celospoločenský potenciál dosahov priemyselný sektor obracia aj na Vládu Slovenskej republiky. Tá môže výrazne prispieť k vytvoreniu prostredia pre rozvoj Inteligentného priemyslu, v ktorom sa bude podniková sféra, no aj celá spoločnosť rozvíjať tak, aby v podmienkach globálnych zmien, ktoré najviac charakterizuje prechod do digitálnej sféry, uspela.

S vplyvom na budúcnosť krajiny
Tvorcami iniciatívy Inteligentný priemysel sú priemyselné podniky a ich odvetvové spolky, združené v Asociácii priemyselných zväzov. Týchto zhruba štyristo firiem nielen tvorí zhruba 80 percent slovenskej priemyselnej produkcie a priamo zamestnáva viac ako stotisíc ľudí. S iniciatívou oslovujú aj firmy z iných odvetví, pretože zvyšovanie konkurencieschopnosti je nutné krížom cez slovenský priemysel a cez celú ekonomiku. Priemysel má totiž vplyv na tretinu pracovných miest v slovenskej ekonomike. Preto je téma budúcej konkurencieschopnosti priemyslu kľúčová pre životnú úroveň ľudí v celej krajine.
Silné odvetvia generujú pracovné miesta nielen priamo vo svojich podnikoch. „Výsledky štúdie potvrdili, že nepriame efekty pre zamestnanosť, generované automobilovým priemyslom sú výrazne vyššie, ako priame. Každé pracovné miesto v troch automobilových závodoch na Slovensku generovalo v roku 2012 prácu pre šesť ďalších ľudí u dodávateľov a firiem z iných odvetví. V súčasnosti je to už 7,5 pracovného miesta na priameho zamestnanca“, ilustruje Juraj Sinay.

Ako prvé kroky navrhuje priemysel Vláde Slovenskej republiky, ako výkonnému riadiacemu orgánu verejnej správy, tieto úpravy:


• Úprava vzdelávacieho systému na všetkých úrovniach a cielenú orientáciu na prílev kvalifikovaných ľudí v technických odboroch – vrátane propagačných aktivít prínosov práce v priemysle, v rámci plánovania kariéry
• prispôsobenie regulácie a legislatívy, najmä v oblasti štandardizácie a noriem
• Vznik a zavedenie nových nástrojov trhu práce
• Budovanie dátovej a komunikačnej infraštruktúry
• Zmena pozície priemyslu a inovácií v hierarchii priorít spoločnosti, reprezentovaných okrem iného volenými zástupcami občanov

_ _
KONIEC TLAČOVEJ SPRÁVY
Asociácia priemyselných zväzov združuje odvetvové organizácie priemyselných sektorov, ktoré spolu zamestnávajú viac ako 100 tisíc ľudí. Jej členmi sú Zväz automobilového priemyslu SR, Zväz strojárskeho priemyslu SR, Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Slovenská elektromechanická asociácia a Zväz stavebných podnikateľov Slovenska. Súhrnná produkcia členov Asociácie generuje približne 80 percent HDP celkovej priemyselnej výroby na Slovensku.Zdroj: Asociácia priemyselných zväzov
Bookmark and Share

AUTOSALÓN 2018 Bratislava

Čítajte viac

Reklama

Odborný garant portálu

Vyhľadávanie

 
  rozšírené vyhľadávanie

Prihlásenie

Meno
Heslo
    Strata hesla

Kooperačná burza

VYSKÚŠAJTE

Linky


Čítajte viac